Regulamin Inspirations Dance Center

REGULAMIN INSPIRATIONS DANCE CENTER

 1. Regulamin Inspirations Dance Center z siedzibą przy ul. Puławskiej 34, 05-500 Piaseczno, zwanego dalej „IDC” jest regulaminem w rozumieniu art. 834 kodeksu cywilnego. Regulamin ten, określa prawa i obowiązki stron.
 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu, stronami są: IDC i osoba uczestnicząca w zajęciach zorganizowanych przez IDC, zwana dalej „Uczestnikiem zajęć”.
 3. IDC oświadcza, iż posiada polisę odpowiedzialności cywilnej.
 4. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez IDC jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 5. Uczestnikami zajęć organizowanych przez IDC mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.idcenter.pl oraz przy recepcji IDC.
 6. Uczestnik po podpisaniu umowy dostaje kartę IDC, którą należy okazać w recepcji studia przed każdym wejściem na zajęcia. Właściciel karty zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu szkoły tańca.
 7. Opłata za zgubienie karty wynosi 30 zł.
 8. Uczestnik zajęć decydując się na udział w nich jest świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.
 9. Na sali podczas zajęć przebywać mogą wyłącznie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, które dokonały płatności zgodnie z cennikiem. Osoby pełnoletnie, które nie opłaciły udziału w zajęciach bądź spóźniły się na nie, powinny opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku osób niepełnoletnich, które nie mają uregulowanej opłaty bądź spóźniły się na zajęcia, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
 10. Z uwagi na komfort zajęć i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, rodzice i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 
 11. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłoszenia swojej obecności oraz weryfikacji płatności w recepcji ID.
 12. Przed wejściem na sale taneczne obowiązkowa jest zmiana obuwia. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet lub zażądać zmiany obuwia.
 13. Zabrania się wnoszenia na sale taneczne substancji mogących zniszczyć parkiet.
 14. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napojów.
 15. IDC ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora, nie biorąc czynnego udziału w zajęciach.
 16. IDC nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy IDC i osób działających z ramienia IDC.
 17. Za mienie uczestników zajęć IDC nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży IDC jest zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na Policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 18. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.
 19. Osoby przebywające na terenie IDC zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia IDC i innych uczestników zajęć. W przypadku uszkodzenia mienia IDC odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która do niego dopuściła.
 20. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w IDC.
 21. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun.
 22. Na terenie IDC obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków i innych środków odurzających.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na sale taneczne, do szatni i łazienek.
 24. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, IDC ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
 25. W sytuacjach losowych IDC ma prawo do odwołania zajęć. Niewykorzystana za nie kwota zostanie przez IDC zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
 26. IDC zastrzega sobie prawo do odwołania danych zajęć w przypadku zbyt małej liczby osób. Niewykorzystana za nie kwota zostanie przez IDC zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
 27. IDC zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem przy recepcji siedziby BDS oraz na stronie internetowej www.idcenter.pl.
 28. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy jednej osoby. W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu nie ma możliwości modyfikowania go i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
 29. Opłaty w IDC wnoszone są obowiązkowo do 10 dnia każdego miesiąca. W formach:
 1. Gotówkowej
 2. Przelew bankowy – numer rachunku dostępny na stronie http://www.idcenter.pl
 1. W przypadku niedostosowania się do terminu płatności za zajęcia w IDC, zostanie naliczona kara w wysokości 20zł. Przelewy zaksięgowane po 10 dniu każdego miesiąca, również podlegają dodatkowej opłacie.
 2. Faktury VAT wystawiane są na żądanie uczestnika zajęć na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w terminie 1 tygodnia licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę.
 3. Stosuje się odrabianie opuszczonych zajęć w innej grupie w danym miesiącu, tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu IDC. Nieobecność zgłaszamy minimum 2h przed rozpoczęciem zajęć. Dotyczy to osób, które miały problemy zdrowotne i okazały zwolnienie lekarskie, każda inny powód nieobecności nie podlega odrobieniu zajęć w IDC.
 4. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w IDC jest dostępna na stronie http://www.idcenter.pl oraz przy recepcji. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.
 5. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji  IDC w przypadku  publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych, sesji zdjęciowych, nagrań filmów, klipów organizowanych przez IDC i jego patronów. Wszystkie materiały zgromadzone przez IDC z wizerunkiem uczestnika pozostają własnością IDC nawet po jego odejściu z IDC.
 6. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu IDC mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, przy czym Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych przez niego opłat.
 7. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Instruktora IDC.

……………………..….        ………………………………………………       …………………………

(data i podpis Uczestnika zajęć)      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zajęć   (data i podpis Inspirations Dance Center)

– w przypadku osób niepełnoletnich)

Uczestnik zajęć Inspirations Dance Center wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Inspirations Dance Center w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

……………………..….                                                               …..………………………………………………

(data i podpis Uczestnika zajęć)                                                                               (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zajęć

– w przypadku osób niepełnoletnich)

Grafik 2022/2023